SpaceX برای اولین بار پس از پرواز با موفقیت به استارشیپ نشست


در 3 مارس ، سفینه SpaceX در سومین بار متوالی پرواز موفقیت آمیزی را انجام داد. برخلاف دو مأموریت اول ، فضاپیما سقوط کرد. سپس ، مانند دو مورد گذشته ، فضاپیما منفجر شد.

چی شد: حدود ساعت 5:14 بعدازظهر ، دهمین نمونه اولیه Starship (SN10) از یک مرکز آزمایش SpaceX در بوکا چیکا ، تگزاس ، با پرواز حدود 10 مایلی در هوا قبل از سقوط و نشستن سالم بر روی زمین ، پرتاب شد.

حدود 10 دقیقه بعد ، فضاپیما منفجر شد که به نظر می رسد نشت متان است. با این وجود ، اهداف واقعی مأموریت برآورده شد.


منبع: unbox-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>