[ad_1]

منظور ما هنگام صحبت از پیشرفت چیست؟ به طور کلی ، پیشرفت به معنای حرکت به سمت چیزی و دور شدن از چیز دیگری است. اما اینکه ما به کجا می رویم و آنچه را که پشت سر می گذاریم ، موضوعات اصلی هستند که جنبش های سیاسی را پیش می برند ، معاهدات بین المللی را شکل می دهند و حس رشد شخصی خود را تعیین می کنند.

تصورات ما از پیشرفت فردی یا جمعی ارزش های ما و امیدهای ما را برای آینده منعکس می کند. دانستن آنچه که سعی در دستیابی به آن داریم به ما کمک می کند تا بفهمیم که فناوری چه نقشی می تواند یا باید داشته باشد. برای کمک به ما در کشف این احتمالات ، کارشناسان زیر به یک فریب فریب آمیز ساده پاسخ دادند: پیشرفت برای شما چه معنی دارد؟

[ad_2]

منبع: unbox-khabar.ir

ایندکسر