برای ضد عفونی کردن بایستی از آب اکسیژنه 3% به کار گیری کرد. درصورتیکه به آن آب مقطر خاطر نشان کرد و در حالت دمایی و به به دور از نور خورشید قرار داد، تا دو ماه مجزاسازی نمی شود البته در صورتی که آب اکسیژنه را حساس آب معمولی رقیق کرد این ماده به ترازو مصرف همان روز عملکرد داراست و پس از یک روز مجزاسازی می شود. این ترکیبات بر مواد آلی شرایط پاک کنندگی دارند. این محصولات از تیم آنتراکینون نظیر ۲-اتیل آنترا هیدروکینون، حین واکنش اهمیت H در رخ وجود کاتالیست به اتیل آنتراکینون تغییر‌و تحول موقعیت می آب اکسیژنه و سرکه دهد. اهمیت همین کار شما رسوب باریم سولفات و آب اکسیژنه را آب اکسیژنه و کرونا دارید. در صورتی که موی سیاه سر را با مخلوطی از 100 گرم آب اکسیژنه 30% و چهار قطره محلول 25% آمونیاک تر کنند و پس از 10 تا 20 دقیقه اصلی آب خالص و بعد از آن کلیدی محلول اسید استیکدار بشویند، بور مایل به قرمز‌رنگ میشود. هیدروژن پراکسید به عنوان ماده سپید کننده، دارای لکه خون واکنش نشان میدهد؛ بدین ترتیب درصورتیکه یک لکه خون جدید باشد یا خیلی قدیمی نباشد، به کار گیری از پراکسید هیدروژن در رخ لزوم حتی بیش از یک بار، سبب برطرف شدن کامل لکه خون میشود. به منظور اخذ دیتا شیت مهم کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید. فروش آب اکسیژنه 35 درصد صنعتی و خوراکی، 50 % صنعتی و خوراکی در پتروشیمی دانشمند، جهت خرید آب اکسیژنه (صنعتی و خوراکی) دارای واحد فروش مواد اول تماس حاصل فرمایید. به مشتقات پراکسید هیدروژن، پراکساید گفته می شود که در آن ها به جای هر اتم هیدروژن، فلز یک ظرفیتی و یا این که دو ظرفیتی وجود دارد، که در واقع فلزات قلیایی و قلیایی خاکی حساس فرمول های مولکولی هستند. به خواسته رقیق سازی آب اکسیژنه 35% بایستی به ازای هر یک لیتر این محصول 11 لیتر آب مقطر افزود تا ماده 3% ساخته شود. این اکتشاف بوسیله واکنش باریم پراکسید حیاتی نیتریک اسید صورت گرفته است. آب اکسیژنه اصلی غلظت ۳ و ۶ و ۹ % به طور معمول از داروخانه ها قابل تهیه و تنظیم است. بعد از آن کلیدی عبور هوا از محصول ساخت شده ، پراکسید هیدروژن ساخت می­ شود. در صورتی که موی سیاه را پس از شستن اهمیت کربنات سدیم ( تا چربی آن برطرف شود ) در محلول آب اکسیژنه بگذارند به رنگ روشن در میآید.

ایندکسر