چنانچه تجهیزات کارگزاشتن شده در خروجی شیرهای فشارشکن قابلیت تحمل فشار محل ورود به شیر را نداشته باشند باید از شیرهای اطمینان به کار گیری نمایید تا در رخ فساد این شیرها بتوانند از دستگاه شما مراقبت نمایند. لذا می می بایست ایمنی مدار را به نحو قابل محسوسی ارتقا بخشید که در بهترین موقعیت بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ را در دست گرفتن کرد. در هر مدل سیستم لوله کشی انتقال سیالات ، به جهت جلوگیری از جراحت دیدن سیستم لوله کشی حد فشار دست‌کم و حداکثر استاندارد گزینش می شود . به جهت کارگزاشتن شیر فشارشکن اقدامات مختلفی انجام می پذیرد، در این مورد ها باز نمودن شیرهای سیستم بوسیله کارشناسان اساسی تجربه رخ می گیرد، در این زمینه هوایی که در سیستم لوله کشی وجود داراست به صورت تام از همین سیستم تخلیه می گردد. شیرهای اطمینان را می توان بر روی مخازن پایین فشار، بویلرها، مخازن ذخیره گاز و در سیستم های لوله کشی کارگزاشتن کرد. در ادامه در گزینه ارزش گونه های فشارشکن هیدرولیک دعوا و راهنمای خرید کردن فشارشکن هیدرولیک مناسبی در اختیار شما قرار خواهیم داد. شیر فشار شکن هیدرولیک وظیفه تنظیم جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را دارد. از سوی دیگر در شیر های کنترل فشاری که در حالت نرمال گشوده هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می کنند که شیر در اختیار گرفتن فشار به سمت تعادل حرکت نماید. شیرهای فشارشکن به طور اتوماتیک فشار فراوان و متغیر محل ورود را به فشار ناچیز و ثابت خروجی تبدیل می کنند و در شرایطی‌که در نتورک آن‌گاه از شیر فشارشکن مصرف آب وجود نداشته باشد به جهت جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک، شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند. سادهترین تعریفی که می توان از شیرهای فشارشکن یا pressure relief valves ارائه داد همین هست که این شیرها به طور اتوماتیک یا دستی ارتقا فشار زیاد و متغیر ورودی را کمتر می‌دهند وبه فشار ثابت خروجی تبدیل میکنند. صنعت های متعدد ازجمله صنایع غذایی، کشاورزی، خودروسازی، ساختمانسازی و آبرسانی از همین جور شیرها استعمال میکنند. همین نوع از شیرها هم در صنایع غذایی، چوب و کشاورزی بهوفور مورداستفاده قرار میگیرد. این فشار بالا سبب به آسیبدیدگی خط لوله میشود. نیروی فشار آب که در تصویر تحت دارای اشاره گر سبز رنگ مشخص شده فنر را به سمت بالا رانده و نیروی فنر که اهمیت مکان نما قرمز رنگ معین شده همواره فنر را بسمت زیر می راند، در نتیجه همین عملکرد هر دو نیرو یکدیگر را خنثی کرده و فشار پایداری در فشار شکن پمپ هیدرولیک خروجی خوا هیم داشت. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه فشار شکن در هیدرولیک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر