باوجود آنلاین بودن نرمافزار، قابلیتی دارااست که شما حتی وقتی که به internet دسترسی ندارید میتوانید حیاتی به کارگیری از موقعیت آفلاین از آموزشهای این برنامه بهره ببرید. همه این اپلیکیشنهای گوشی از Gamification Of Learning یا این که روند یادگیری به وسیلهی بازی استفاده می کنند که میتواند تا حد متعددی نسبت به کتابهای آموزشی گویش انگلیسی، شما را جلب خویش کند. این نرمافزار برنامهای تعاملی می باشد که به جهت تقویت قواعد امر لهجه طراحیشده است. در حقیقت، حساس مضاعف فراگیری واژگان یک گویش خارجی نسبت به دستور لهجه چیزی انکارناپذیر است البته همین در حالی میباشد که همین دو مکمل یکدیگر بوده و تمرکز صرف روی یکی از همین دو، سبب به فراگیری مناسب یک لهجه خارجی نخواهد شد! این اپلیکیشن ۱۲ مبحث دستور زبانی که هر کدام حیاتی ۲۰ عمل است را دربر میگیرد. درواقع با این روش ذهن شما به یک جور مختص از تالیف متن ها عادت نمی کند و کار کشته خواهید بود کلیهی لغات زبانی که میآموزید را بخوانید. فکر میکردم بهترین فعالیت همین می باشد که از کوچکترین جزء لهجه یعنی تلفظ حروف و صداها آغاز نماییم و نهایتاً به پاراگراف برسیم؛ در همین خط مش نیز، میبایست تمامی قدم ها تماماً استوار و یکی پس از دیگری به رخ تمام برداشته میشد، به این معنی که سفارش اکیدم این بود که قبل از یادگیری تلفظ دقیق کلیه صداهای انگلیسی، صحیح نمیباشد به سراغ واحدهای پهناور تر زبانی مثل کلمه و واژه یا این که گزاره رفت. اگر اپلیکیشن دیگری را میشناسید که در لیست فوق نیامده و احساس میکنید که میتواند اثرگذار واقع شود، تحت همین نوشته دربارهاش برایمان بنویسید. پس در هر موقعیتی لهجه انگلیسی آتی شما را تضمین خواهد کرد. Arnold Schwarzenegger اصالتاً اهل اتریش هست که از پس از Critical Period (که پیش از این اصلی مفهومش آشنا شدیم) به ایالات متحدهٔ آمریکا مهاجرت کرد. پس راه حل چیست؟ حساس پاسخهای صحیح به پرسشها امتیاز خود را بالا میبرید و به جهت ادامه منش تشویق میشوید. اپلیکیشن تدریس گویش دولینگو، بهجای به کارگیری از روال معمول آموزشی درس به درس، درسهای خود را به رخ درخت مهارت سازماندهی کرده است. شما مهم به کار گیری از امتیازاتی که در طی روند تدریس زبان انگلیسی به دست آوردن میکنید، به درس بعدی میروید. این شعار در گاما سبب ساز شده که در کمترین زمانه ممکن متقاضی را به هدف برساند. درواقع گیمیفیکیشن یک رویکرد آموزشی به جهت ساخت انگیزه در دانش آموزان می باشد که سبب می شود شما اصلی هیجان بیشتری در پی یادگیری باشید و ویژگیهای سرگرمکننده و تعامل در این روش، یکنواختی را از یادگیری شما به دور میکند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در رابطه حساس کجا و طرز به کارگیری از آموزش زبان انگلیسی نصرت درس سوم دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر