مجمع عمومی ازسوی هیئت چک انتخاب می شود البته اهمیت این شرط که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند. سهامی عام: در همین جور شرکتها بخشی از سرمایه حیاتی کمپانی به واسطه فروش سهام به مردم تامین میشوند. ولی همین تفاوتها عمده در خصوص حد و حدود فعالیتهای تجاری شرکتها و جزئیات آن ها اعمال شده میباشد و چندان تمایزی در تمام به وجود نیاورده است. به جهت این کار موسسین کمپانی در آغاز سرمایه و قیمت گروه خویش را تعیین میکنند و آنگاه 35% از همین مبلغ را خود در یک حساب به اسم شرکت سپرده گذاری می‌نمایند و همچنین در قبال 20% دیگر از این سرمایه تعهد اعلام میدارند. منطقهای که شرکت در آن واقع شده است، نیز یکی از دیگر از کارداران دخالتکننده در میزان پرداختی به جهت ثبت کمپانی است. فرم های ثبت تجاری شرکت را تکمیل کنید. دست کم سرمایه به جهت تصویب این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد ، در صورتی که تعداد اعضاء بیش از 12 نفر باشد تشکیل هیئت نظار نیز ثبت شرکت عراق الزامی است . بر پایه ضابطه تجارت ترکیه برای برگزاری جلسات مجمع عمومی این شرکتها نیاز می باشد که نمایندگی از وزارت بازرگانی ترکیه حضور داشته باشد در غیر همین صورت جلسه برگزار شده و تصمیمات آن فاقد دارای خواهند بود. فرایندهای تصویب همین گونه از شرکتها فراوان ثبت کمپانی رتبه 5 ابنیه آسانتر خواهد بود. همین گونه کمپانی رایج ترین جور شرکتی است که در ایران وجود دارد. دست کم اهمیت 2 نقر قابلیت و امکان ثبت دارااست و سرمایه نقدی نخستین نیز مثل بقیه اشخاص حقوقی هست . سهام داران این دست از شرکتها میتوانند اشخاص حقیقی یا این که حقوقی باشند. طبق قانون ترکیه سهام داران همین شرکتها بایستی بخش اعظم از دست کم 250 نفر باشند. اشخاص میتوانند اهمیت خرید این سهامها تبدیل به سهام داران کمپانی شوند و به این ترتیب اساسی توجه به % سهام خویش در سود و یا ضرروزیان کمپانی سهیم شوند. اصلی همین تفسیر که هر یک از شرکت ها تجاری، مهم مزایایی است که به صورت منحصر به جهت شرکا ایجاد میکند.

ایندکسر