اهمیت مقایسه میانگین ها معین گردید که در سال اول آزمايش تعداد ساقه هاي آلوده قبل و بعد از سمپاشي نسل هاي نخستین و دوم، % جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده اکثر بود. هدف از اجراي اين تحقيق مطالعه اثرات متقابل شوري خاك و مواد اصلاحي آلي بر رشد و جمعيت كرم خاكي آنسيك (Lumbricus terrestris L.) بود. از در میان ارقام متعدد برنج، رقم طارم محلي از حیث تعداد ساقه های آلوده در زمان های قبل و بعد از سمپاشي نسل اول و دوم، جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده نسبت به بقیه ارقام اساسی خیس بود. چگونگي رشد و تكثير كرم خاكي (Eisenia fetida) بر روي ضايعات و بقاياي متعدد كشاورزي و صنعتي (تفاله گوجه فرنگي، ضايعات سيب زميني، تفاله جو، باگاس، خاك اره و خاك) در ادغام مهم كود حيواني در سطوح 25، 50، 75 و 100% مورد بررسي قرار گرفت. به دليل همبستگي بين فراواني كرم هاي خاكي و حاصل خيزي خاك، فراواني و فعاليت كرم خاكي به تیتر يك شاخص كيفيت خاک در اكوسيستم هاي كشاورزي محسوب مي گردد. نتايج حاکي است که شوري اثر مضر بر رشد و فعاليت کرم خاکي دارد. افزايش شوري از 0.49 دسي زيمنس بر متر (شاهد) به 8 دسي زيمنس بر متر موجب کمتر تعداد كرم هاي خاكي (32 درصد)، وزن خیس كرم ها (54 درصد)، وزن خشك كرم ها (54 درصد)، طول كرم ها (25 درصد) و تعداد پيله ها (35 درصد) شد. نتايج نشان داد که افزايش شوري خاک موجب کاهش معني دار (p≤0.001) کليه شاخص هاي رویش كرم خاكي شد. نسبت پرورش و توليدمثل، بيومس توليدي و افزايش وزن روزانه (ADG) E.fetida تعيين شد. شوري خاك در بخش ها وسيعي از دنيا، به خصوص در نواحي خشك و نيمه خشك، يك دلیل محدود كننده رویش گياه و ساير موجودات زنده به شمار مي آيد. بررسي هاي ماهانه و همچنين آن گاه از اتمام زمان 3 ماهه درمان، اثري بر روي رشد موها پس از استعمال از اين تركيب را در مقايسه مهم طرف ديگر صورت نشان نداد. موش هاي مورد آزمايش در مقايسه حساس تیم كنترل در 3 گروه «تحت تجويز عصاره»، «عصاره تغليظ شده» و «اسانس» قرار گرفتند. يك آزمايش فاكتوريل در قالب طرح پايه كاملا تصادفي کلیدی سه مرحله كادميم، دو سطح كر مخاكي و سه مرحله قارچ ميكوريزا به رخ 3×2×3 در سه تكرار انجام گرفت. اين تحقيق در قالب طرح كاملا تصادفي به رخ فاكتوريل 6´4 کلیدی يك تيمار شاهد در سه تكرار به اجرا درآمد. برای کسانی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از غ کرم آبرسان رخ کامان ، شما ممکن است می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر